KUTUP PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş MÜŞTERİLERİ VE MİSAFİRLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

KUTUP PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

Bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32. maddesine göre, bu Kanunun; 8. 9. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Dolayısıyla  bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirilmek üzere açıklanmakta olup  “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni”  ilgili kişilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

KUTUP, Şubeler ve Genel Merkezimiz ile tarafımıza ulaşacak diğer kanal ve formlar aracılığıyla sunulan kimliğiniz, iletişim bilgileriniz, hukuki işlemleriniz, özlük bilgileriniz, müşteri işlemleriniz, finans,  pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlarınız ve sair kişisel verilerinizi aşağıda yer alan amaçlar dışında üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İlgili Kişi                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatlarıyla KUTUP PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Aşağıdaki e-posta adresinden veri sorumlusuyla irtibata geçebilirsiniz:

info@kutup.net

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatlarıyla KUTUP PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde şirketimizin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • • Şirket güvenliğini sağlamak
 • • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
 • • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ile icrası, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari- iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları, hissedarları ve tedarikçileri, Samsung Electronics, LG Electronics, BSH Ev Aletleri, Phlips ve iştirakleri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütürken sizlere daha kaliteli hizmet sağlamak için toplanmaktadır. Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,

b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması

c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması

d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması

e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi

f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını KUTUP Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:274/4 İç Kapı No:7 Çankaya / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kutuppazarlama@hs01.kep.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.