MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:274/4 İç Kapı No:7 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim, Kutup Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“SATICI”) ile …………………………………………………….…………….……………… adresinde mukim, ………………………………………..…………. (“ALICI”) arasında aşağıdaki kapsam ve şartlar altında imzalanmıştır.

SATICI ve ALICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

ALICI, işbu sözleşmeyi kabul ederek siparişi onayladığı anda sipariş konusu ürünün bedeli ile birlikte varsa ürünün kargo ücreti, vergisi vb. ek ücretleri de ödeme borcu altına gireceğini ve bu konuda bilgisi olduğunu  kabul eder.

2-TANIMLAR

İşbu sözleşme uygulanmasında:

a) BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b)BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) KANUN: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’u

d) HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlütüketici işleminin konusunu,

e) YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

f) SATICI: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla ALICIYA mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

g)ALICI: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla bir mal veya hizmeti edinen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) SİTE: SATICI’ya ait www.blakfridays.com.tr adresli internet sitesini,

ı) SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait www.blakfridays.com.tr adresli  internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

i) TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

j) SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

k) MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları

l) SATIŞ FİYATI : Sitede ilan edilen ve listelenen fiyatı ifade eder.

3) SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1-İşbu sözleşme ile SİPARİŞ VEREN’inSATICI’yaait …internetsitesi üzerinden elektronik ortamda oluşturulan siparişinin aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün şatışı ile ALICI’ya teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümlerince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektedir.

3.2-Satış Fiyatları ile ilan edilen vaatler site içerisinde güncelleme yapılandıktan veya değiştirildikten sonra geçerliliğini yitirir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen sürenin dolması ile geçerliliğini kaybeder.

4) ALICI/SATICI/SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

SATICI BİLGİLERİ  
   
ÜNVANI  
ADRES  
TELEFON  
FAKS  
EPOSTA  
   
TESLİM EDİLECEK KİŞİ  
TESLİMAT ADRESİ  
TELEFON  
FAKS  
EPOSTA  
   
ALICI BİLGİLERİ  
   
AD/SOYAD/UNVAN  
ADRES  
TELEFON  
FAKS  
EPOSTA  
SİPARİŞİ VEREN BİLGİLERİ  

5) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

5.1- Sözleşme konusu Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin nitelikleri- temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait Site’de yayınlanmaktadır.  Kampanya ………. tarihine kadar geçerlidir.

5.2- Satış Fiyatları ile ilan edilen vaatler site içerisinde güncelleme yapıldıktan veya değiştirildikten sonra geçerliliğini yitirir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen sürenin dolması ile geçerliliğini kaybeder.

5.3- Ürünün kargo ücreti, vergileri vb. giderleri ALICI tarafından ödenecektir.Sözleşme konusu mal ya da hizmetin vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki gibidir:

Ürün Açıklaması // Adet // Birim Fiyatı // Ara Toplam  
(KDV Dahil)  
Kargo Tutarı  
Toplam:  
Ödeme Şekli ve Planı  
Teslimat Adresi  
Teslim Edilecek kişi  
Fatura Adresi  
Sipariş Tarihi  
Teslimat tarihi  
Teslim şekli  

6) FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvanı  
Adres  
Telefon  
Faks  
Eposta/kullanıcı adı  
Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

7)GENEL HÜKÜMLER

7.1- ALICI, Site’degösterilen ürünlerin temel nitelikleri(türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi)  satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgilendirmeleri okuyup bilgi sahibi olduğunu; elektronik ortamda satışı onayladığını kabul eder.  Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmeden ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmadan önce SATICI tarafından ALICI’ ya ulaştırılması gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak verdiğini ALICI kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2- Sözleşmeye konu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

7.3- SATICI, sözleşmeye konu olan ürünü/ürünleri eksiksiz biçimde siparişte belirtilen niteliklere ce temel özelliklere uygun; ürünün garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi işin gereği olan bilgi ve belgeleri de ürün ile birlikte teslim etmeyi; ürünü ayıpsız biçimde yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun şekilde dürüstlük kuralları çerçevesinde ifa etmeyi, hizmet kalitesinden ödün vermeyerek yükseltmeyi, işin ifası sırasında yine dürüstlük kuralları çerçevesinde gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4- SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirip açıkça onayını aldığı durumda eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün gönderebilir.

7.5- SATICI’nın ifa borcu altına girdiği ürün veya hizmetin imkansızlaşması veya zorlaşması halinde sözleşmeye konu yükümlülüklerini yerine getiremezse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren  3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, tarafların başkaca anlaşması bulunmadığı takdirde 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6- ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7- ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8- SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyecek ve/veya geciktirecek hallerin oluşması gibi mücbir sebep nedeni ile sözleşme konusu ürünün ifa borcunu süresi içinde yerine getiremez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilerek, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep edebilir. Mücbir sebep dolayısıyla ALICI’nın siparişi iptal ettiği takdirde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9- SATICININ, ALICI tarafından üyelik  formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.10- ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.ALICI’nın teslim aldığı mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır, ürün ALICI’ya teslim edildiği gibi sağlam olmalıdır ve  Fatura iade edilmelidir.

7.11- ALICI’nın sipariş verirken kullandığı kredi kartı hamilinin farklı bir kişi olması durumunda veya ürün ALICI’ya teslim edilmeden önce ilgili kredi kartında güvenlik açığı tespit edildiği durumda SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI, talep edilen bilgi/belgeleri temin edip SATICI’ya sunana kadarki geçen sürede ilgili siparişi dondurur; ilgili bilgi belge talepleri ALICI tarafından 24 saat içinde karşılanamazsa SATICI’nın siparişi iade etme hakkı doğacaktır.

7.12- ALICI, SATICI’ya ait Siteye üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8) CAYMA HAKKI

8.1- ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

8.2- ALICI;  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde SATICI’ya bildirmek koşulu ile hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmetin ifasını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.3- ALICI, Cayma hakkını kullanacağını 14(On dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ile ilgiliCayma hakkı kullanılacak ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

8.4- ALICI, cayma hakkını kullandığı takdirde;

a) 3. kişiye veya kendisine teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

9)   CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

9.1- ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

9.2- Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

9.3- Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

10) TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

11) YETKİLİ MAHKEME

11.1- İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

11.2- 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550  (yedi bin beş yüz elli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550  (yedi bin beş yüz elli)  Türk Lirası ile 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde illerde 7.550  (yedi bin beş yüz elli)  Türk Lirası ile 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) 11.330 (on bir bin üç yüz otuz) Türk Lirası’nı aşan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11.3- İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12) YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır.

SATICI:
ALICI:
TARİH: